Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się zmiany w modelach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie zbędnych. lean materiały szkoleniowe Najważniejszym zadaniem lean managment jest więc zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Skorzystanie z metod lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.